'Stratos Bleu' Album of the Day on BBC 6 Music


Smoove & Turrell scored 'Album of The Day' on BBC RADIO 6 music with their new album 'Stratos Bleu'